دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

انواع پیچ لپ تاپ

پیچ M2.5x5 پیچ ها از لحاظ ابعاد، اندازه و شکل ظاهری انواع متفاوتی دارند که در قطرهای 2 میلیمتر، 2.5 میلیمتر، 3 میلیمتر و ارتفاع های مختلف ارائه میگردند. جهت مشاهده قیمت و خرید انواع پیچ لپ تاپ کلیک نمایید. کالای فوق پیچ M2.5x5 با قطر 2.5 میلیمتر و ارتفاع 5 میلیمتر بوده که این ابعاد دارای ..
13,080 ریال
پیچ M2x8 پیچ ها از لحاظ ابعاد، اندازه و شکل ظاهری انواع متفاوتی دارند که در قطرهای 2 میلیمتر، 2.5 میلیمتر، 3 میلیمتر و ارتفاع های مختلف ارائه میگردند. جهت مشاهده قیمت و خرید انواع پیچ لپ تاپ کلیک نمایید. کالای فوق پیچ M2x8 با قطر 2 میلیمتر و ارتفاع 8 میلیمتر بوده که این ابعاد دارای 4% تلر..
13,080 ریال
پیچ هارد M3x4 پیچ ها از لحاظ ابعاد، اندازه و شکل ظاهری انواع متفاوتی دارند که در قطرهای 2 میلیمتر، 2.5 میلیمتر، 3 میلیمتر و ارتفاع های مختلف ارائه میگردند. جهت مشاهده قیمت و خرید انواع پیچ لپ تاپ کلیک نمایید. کالای فوق پیچ M3x4 اورجینال با قطر 3 میلیمتر و ارتفاع 4 میلیمتر بوده که این ابعا..
13,080 ریال
پیچ M2.5x10 پیچ ها از لحاظ ابعاد، اندازه و شکل ظاهری انواع متفاوتی دارند که در قطرهای 2 میلیمتر، 2.5 میلیمتر، 3 میلیمتر و ارتفاع های مختلف ارائه میگردند. جهت مشاهده قیمت و خرید انواع پیچ لپ تاپ کلیک نمایید. کالای فوق پیچ M2.5x10 با قطر 2.5 میلیمتر و ارتفاع 10 میلیمتر بوده که این ابعاد دار..
13,080 ریال
پیچ M3x16 پیچ ها از لحاظ ابعاد، اندازه و شکل ظاهری انواع متفاوتی دارند که در قطرهای 2 میلیمتر، 2.5 میلیمتر، 3 میلیمتر و ارتفاع های مختلف ارائه میگردند. جهت مشاهده قیمت و خرید انواع پیچ لپ تاپ کلیک نمایید. کالای فوق پیچ M3x16 با قطر 3 میلیمتر و ارتفاع 16 میلیمتر بوده که این ابعاد دارای 4% ..
15,260 ریال
پیچ M2.5x20 پیچ ها از لحاظ ابعاد، اندازه و شکل ظاهری انواع متفاوتی دارند که در قطرهای 2 میلیمتر، 2.5 میلیمتر، 3 میلیمتر و ارتفاع های مختلف ارائه میگردند. جهت مشاهده قیمت و خرید انواع پیچ لپ تاپ کلیک نمایید. کالای فوق پیچ M2.5x20 با قطر 2.5 میلیمتر و ارتفاع 20 میلیمتر بوده که این ابعاد دار..
13,080 ریال
پیچ M2.5x15 پیچ ها از لحاظ ابعاد، اندازه و شکل ظاهری انواع متفاوتی دارند که در قطرهای 2 میلیمتر، 2.5 میلیمتر، 3 میلیمتر و ارتفاع های مختلف ارائه میگردند. جهت مشاهده قیمت و خرید انواع پیچ لپ تاپ کلیک نمایید. کالای فوق پیچ M2.5x15 با قطر 2.5 میلیمتر و ارتفاع 15 میلیمتر بوده که این ابعاد دارای 4%..
13,080 ریال
پیچ قاب M3x4 پیچ ها از لحاظ ابعاد، اندازه و شکل ظاهری انواع متفاوتی دارند که در قطرهای 2 میلیمتر، 2.5 میلیمتر، 3 میلیمتر و ارتفاع های مختلف ارائه میگردند. جهت مشاهده قیمت و خرید انواع پیچ لپ تاپ کلیک نمایید. کالای فوق پیچ M3x4 با قطر 3 میلیمتر و ارتفاع 4 میلیمتر بوده که این ابعاد دارای 4%..
13,080 ریال
پیچ هارد لپ تاپ M3x5 پیچ ها از لحاظ ابعاد، اندازه و شکل ظاهری انواع متفاوتی دارند که در قطرهای 2 میلیمتر، 2.5 میلیمتر، 3 میلیمتر و ارتفاع های مختلف ارائه میگردند. جهت مشاهده قیمت و خرید انواع پیچ لپ تاپ کلیک نمایید. کالای فوق پیچ هارد لپ تاپ M3x5 با قطر 3 میلیمتر و ارتفاع 5 میلیمتر بوده ک..
13,080 ریال
پیچ هارد لپ تاپ M3x16 پیچ ها از لحاظ ابعاد، اندازه و شکل ظاهری انواع متفاوتی دارند که در قطرهای 2 میلیمتر، 2.5 میلیمتر، 3 میلیمتر و ارتفاع های مختلف ارائه میگردند. جهت مشاهده قیمت و خرید انواع پیچ لپ تاپ کلیک نمایید. کالای فوق پیچ هارد لپ تاپ M3x16 با قطر 3 میلیمتر و ارتفاع 16 م..
13,080 ریال
پیچ M2x5 پیچ ها از لحاظ ابعاد، اندازه و شکل ظاهری انواع متفاوتی دارند که در قطرهای 2 میلیمتر، 2.5 میلیمتر، 3 میلیمتر و ارتفاع های مختلف ارائه میگردند. جهت مشاهده قیمت و خرید انواع پیچ لپ تاپ کلیک نمایید. کالای فوق پیچ M2x5 با قطر 2 میلیمتر و ارتفاع 5 میلیمتر بوده که این ابعاد دارای 4% تلر..
13,080 ریال
پیچ M2.5x8 پیچ ها از لحاظ ابعاد، اندازه و شکل ظاهری انواع متفاوتی دارند که در قطرهای 2 میلیمتر، 2.5 میلیمتر، 3 میلیمتر و ارتفاع های مختلف ارائه میگردند. جهت مشاهده قیمت و خرید انواع پیچ لپ تاپ کلیک نمایید. کالای فوق پیچ M2.5x8 با قطر 2.5 میلیمتر و ارتفاع 8 میلیمتر بوده که این ابعاد دارای ..
13,080 ریال
Washer Case Laptop 3.3x9 کالای فوق واشر 3.3x9 با قطر دایره داخلی 3.3 میلیمتر و دایره خارجی 9 میلیمتر بوده که این ابعاد دارای 4% تلرانس (ضریب خطا) می باشد...
13,080 ریال
پیچ M2x20 پیچ ها از لحاظ ابعاد، اندازه و شکل ظاهری انواع متفاوتی دارند که در قطرهای 2 میلیمتر، 2.5 میلیمتر، 3 میلیمتر و ارتفاع های مختلف ارائه میگردند. جهت مشاهده قیمت و خرید انواع پیچ لپ تاپ کلیک نمایید. کالای فوق پیچ M2x20 با قطر 2 میلیمتر و ارتفاع 20 میلیمتر بوده که این ابعاد دارای 4% ..
13,080 ریال
پیچ کیبرد لپ تاپ اپل MacBook Pro A1278 کالای فوق پیچ کیبرد لپ تاپ اپل MacBook Pro A1398-A1425-A1502 Retina میباشد که یک پک با تعداد 10 عدد از این کالا عرضه میگردد. کالای فوق پیچ کیبرد لپ تاپ 1.41x1.17 میلیمتر با قطر 1.41 میلیمتر و ارتفاع 1.17 میلیمتر بوده که این ابعاد دارای 4% تلرانس (ضریب خطا..
577,700 ریال
پیچ M2x10 پیچ ها از لحاظ ابعاد، اندازه و شکل ظاهری انواع متفاوتی دارند که در قطرهای 2 میلیمتر، 2.5 میلیمتر، 3 میلیمتر و ارتفاع های مختلف ارائه میگردند. جهت مشاهده قیمت و خرید انواع پیچ لپ تاپ کلیک نمایید. کالای فوق پیچ M2x10 با قطر 2 میلیمتر و ارتفاع 10 میلیمتر بوده که این ابعاد دارای 4% ..
13,080 ریال
پیچ M3x10 پیچ ها از لحاظ ابعاد، اندازه و شکل ظاهری انواع متفاوتی دارند که در قطرهای 2 میلیمتر، 2.5 میلیمتر، 3 میلیمتر و ارتفاع های مختلف ارائه میگردند. جهت مشاهده قیمت و خرید انواع پیچ لپ تاپ کلیک نمایید. کالای فوق پیچ M3x10 با قطر 3 میلیمتر و ارتفاع 10 میلیمتر بوده که این ابعاد دارای 4% ..
15,260 ریال
پیچ M2.5x20 سرتخت پیچ ها از لحاظ ابعاد، اندازه و شکل ظاهری انواع متفاوتی دارند که در قطرهای 2 میلیمتر، 2.5 میلیمتر، 3 میلیمتر و ارتفاع های مختلف ارائه میگردند. جهت مشاهده قیمت و خرید انواع پیچ لپ تاپ کلیک نمایید. کالای فوق پیچ M2.5x20 سرتخت با قطر 2.5 میلیمتر و ارتفاع 20 میلیمتر بوده که ا..
15,260 ریال
پیچ M2.5x9 پیچ ها از لحاظ ابعاد، اندازه و شکل ظاهری انواع متفاوتی دارند که در قطرهای 2 میلیمتر، 2.5 میلیمتر، 3 میلیمتر و ارتفاع های مختلف ارائه میگردند. جهت مشاهده قیمت و خرید انواع پیچ لپ تاپ کلیک نمایید. کالای فوق پیچ M2.5x9 با قطر 2.5 میلیمتر و ارتفاع 9 میلیمتر بوده که این ابعاد دارای ..
13,080 ریال
پیچ M2x2.5 سرتخت پیچ ها از لحاظ ابعاد، اندازه و شکل ظاهری انواع متفاوتی دارند که در قطرهای 2 میلیمتر، 2.5 میلیمتر، 3 میلیمتر و ارتفاع های مختلف ارائه میگردند. جهت مشاهده قیمت و خرید انواع پیچ لپ تاپ کلیک نمایید. کالای فوق پیچ M2x2.5 سرتخت با قطر 2 میلیمتر و ارتفاع 2.5 میلیمتر بوده که این ..
13,080 ریال
نمايش 1 تا 20 از 26 (2 صفحه)

تمامی لپ تاپ ها به قطعه ای نیاز دارند که عمل اتصال و نگهداری اجزای لپ تاپ را انجام دهد، علاوه بر آن این امکان را به شما بدهد که بتوانید این اجزا و قطعات را باز بست نمایید. نام این قطعه پیچ لپ تاپ است که در ادامه با آن بصورت کامل آشنا خواهید شد.


 پیچ لپ تاپ چیست ؟

پیچ لپ تاپ همانطور که اشاره کردیم به زبان ساده برای اتصال و نگه داشتن اجزای لپتاپ بکار می رود و آَشنایی با انواع و ابعاد آن به شما کمک می کند که در هنگام باز و بسته کردن این پیچ ها از خرابی و مشکلات احتمالی جلوگیری نمایید.


 چند مدل پیچ داریم؟

پیچ لپ تاپ ها انواع مختلفی دارند که در قسمت های مختلف لپ تاپ دارای اندازه های متفاوتی هستند.


 انواع پیچ لپ تاپ از لحاظ کاربرد:


پیچ دی وی دی درایو لپ تاپ M2

پیچ هارد لپ تاپ M3

پیچ قاب کف M2.5

پیچ لپ تاپ: M2x8

قطر: 2mm

ارتفاع: 8mm

پیچ لپ تاپ: M3x4

قطر: 3mm

ارتفاع: 4mm

پیچ لپ تاپ: M2.5x5

قطر: 2.5mm

ارتفاع: 5mm

و هم چنین قسمت سر پیچ آنها دارای اشکال متفاوتی می باشند.


 •    چهار پر:

پراستفاده ترین نوع پیچ در لپ تاپ ها محسوب می شود و سر آن مانند یک علامت مثبت می باشد. برای باز و بسته کردن این نوع پیچ ها باید از پیچ گوشتی های چهار پر یا چهارسو استفاده نمایید.


 •    ستاره ای:

این پیچ ها به دلیل چند پر بودن، به پیچ های ستاره ای معروف هستند. این پیچ ها معمولا پنج پر و شش پر هستند و برای باز و بسته کردن آنها باید از پیچ گوشتی های مخصوص استفاده شود.

 پیچ ها هم خراب می شوند؟

بله. استفاده از ابزار نامناسب مانند پیچ گوشتی های تقلبی و بی کیفیت و باز و بسته کردن پیچ ها بصورت نادرست باعث می شود که به پیچ های دستگاه آسیب وارد شود و شیار های سر پیچ را از بین ببرد، به زبان ساده تر باعث هرز شدن سر پیچ ها می شوند.

 اگر پیچ لپ تاپم خراب شد، چیکار کنم؟

خراب شدن پیچ لپ تاپ نشانه های مختلفی دارد که می توان به هرز شدن، شکستن پیچ و ... اشاره کرد و تنها راه تعمیر آن، تعویض پیچ لپ تاپ است که انجام این کار، اصولی دارد و باید توسط یک تعمیرکار معتبر انجام شود.


 چه نکاتی در هنگام خرید پیچ رعایت شود؟

برای خرید پیچ لپ تاپ باید به سایز آن و ساختار سرپیچ دستگاهتان توجه نمایید. در مورد سایز پیچ ها به این موضوع توجه داشته باشید که قطر و اندازه پیچ ها معمولاً یکسان است، اما طول پیچ ها با هم متفاوت هستند.

 چگونه پیچ ها را باز یا بسته کنم؟

باز و بسته کردن پیچ ها بایدها و نبایدهایی دارد و در صورتی که اطلاعی از نحوه انجام اینکار ندارید یا اگر با اصول انجام این کار آشنایی ندارید بهتر است از انجام آن اجتناب نمایید.
 از ابزار و پیچ گوشتی های مناسب استفاده نمایید.
 از پیچ گوشتی های متناسب با سری و اندازه پیچ استفاده نمایید.
 به پیچ ها بیش از حد فشار وارد ننمایید.


 توصیه می‌شود که بعد از بازکردن هر پیچ مکان آن را بخاطر بسپارید تا به اشتباه یک پیچ را جایگزین پیچ دیگری نکنید، برای مثال ضخیم بودن پیچ می تواند باعث شکستن جای پیچ و بلند بودن پیچ، می تواند باعث خرابی قاب شود.
همانطور که در مطالب بالا اشاره کردیم، باز و بسته کردن پیچ های لپ تاپ شاید به ظاهر عملی ساده به نظر برسد ولی همین عمل به ظاهر ساده می تواند خسارات جبران ناپذیری را به دستگاه شما وارد نماید. در مطالب فوق ما سعی داشتیم شما را با پیچ لپ تاپ، انواع و دلایل خرابی آنها و... آشنا کنیم. امیدوارم این مطالب مفید واقع شده باشد .

این محصول در حال حاضر در دسترس نیست. لطفا ایمیل و مشخصات خود را کامل کنید تا در صورت موجود شدن کالا سریعا شما را مطلع سازیم.

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات